• Egen produktion och skräddarsydda fototapeter
  • Miljövänligt och luktfritt fototapet
  • Leverans inom 5 dagar

ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR Wallgroup

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Entreprenörens identitet
Artikel 3 – Tillämplighet
Artikel 4 – Erbjudandet
Artikel 5 – Kontraktet
Artikel 6 – Ångerrätt
Artikel 7 – Kostnader vid återkallelse
Artikel 8 – Exkludering av ångerrätten
Artikel 9 – Priset
Artikel 10 – Efterlevnad och garanti
Artikel 11 – Leverans och utförande
Artikel 12 – Varaktighet transaktioner: varaktighet, avslutande och förlängning
Artikel 13 – Betalning
Artikel 14 – Klagomålsförfarande
Artikel 15 – Tvister
Artikel 16 – Tilläggsbestämmelser eller olika bestämmelser

Artikel 2 – Entreprenörens identitet

Företagarens namn: Wallgroup B.V.

Agerar under namnet(en):

– Wallgroup.com

Företagsadress: 
Tilbury 8
3897AC, Zeewolde
Nederländerna

Telefonnummer: +31 (0) 85 130 82 85

Tillgänglighet:
Måndag till fredag från 8.30 på morgonen till 17.30 på kvällen.

E-postadress: [email protected]

CoC-nummer: 72869666
Momsregistreringsnummer: NL85927568B01

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor skall följande villkor ha följande betydelser: 

Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet och ett distansavtal med entreprenören;

Dag: kalenderdag;

Transaktionstid: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars utbud och/eller köp är spridd över tid;

Varaktigt medium: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som riktar sig till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oföränderlig reproduktion av den lagrade informationen;

Ångerrätt: möjlighet för konsumenten att frånträda distansavtalet inom betänketiden;

Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som på distans erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter;

Distansavtal: ett avtal genom vilket, inom ramen för ett system som organiseras av näringsidkaren för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, till och med ingående av avtalet, exklusiv användning av en eller flera tekniker för distanskommunikation skall ske;

Tekniken för distanskommunikation: innebär att den kan användas för ingående av ett avtal, utan att konsumenten och näringsidkaren samtidigt befinner sig på samma plats.

Artikel 3 – Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan ett distansavtal ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt kommer det, innan distansavtalet ingås, att anges att de allmänna villkoren kan inspekteras hos näringsidkaren och att de på konsumentens begäran så snart som möjligt kommer att skickas kostnadsfritt.

Om distansavtalet ingås elektroniskt, så kommer, i motsats till föregående punkt och innan distansavtalet ingås, texten i dessa allmänna villkor att göras elektroniskt tillgänglig för konsumenten på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett enkelt sätt där den kan lagras på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligen möjligt kommer det, innan distansavtalet ingås, att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på konsumentens begäran, elektroniskt eller på annat sätt.

I det fall att, utöver dessa allmänna villkor, särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller, skall andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar, och vid motstridiga allmänna villkor, kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för henne eller honom.

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller genomförs med villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är detta sanna representationer av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet håller inte företagaren ansvarig för detta.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till accepterandet av erbjudandet.

Detta gäller särskilt följande:
– Priset inklusive skatter.
– Eventuella kostnader för leverans.
– Hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta.
– Huruvida ångerrätten gäller eller ej;
– Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet.
– Perioden för godkännande av erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset.
– Beloppet för den kurs som gäller för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundsatsen för de kommunikationssätt som används.
– Om avtalet kommer att arkiveras efter att det har slutits, och i så fall på vilket sätt det kan konsulteras av konsumenten.
– Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han har lämnat i samband med avtalet och, om så önskas, återställa dem.
– Alla andra språk på vilka, förutom nederländska, avtalet kan ingås på.
– De uppförandekoder som näringsidkaren är föremål för och det sätt på vilket konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder elektroniskt.
– och distansavtalets minsta löptid vid en långfristig transaktion.

Artikel 5 – Kontraktet

Avtalet, med förbehåll för bestämmelserna i 4 paragraf, ingås vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av tillhörande villkor.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, kommer näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge som mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren kan konsumenten upplösa avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan inom lagen informera sig om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna forskning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avslå en order eller en begäran, med angivande av skälen, eller att bifoga särskilda villkor för utförandet.

Entreprenören kommer att tillhandahålla följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan få tillgång till den från ett varaktigt medium:

a. besöksadressen för etableringen av den företagare där konsumenten kan gå med klagomål.
b. De villkor på vilka och på vilket sätt konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande angående exkludering av ångerrätten,
c. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning,
d. Informationen i artikel 4 punkt 3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan före genomförandet av avtalet har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet har börjat verkställas.
e. Kraven för att häva avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är av tillsvidareart.
F. Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.

Artikel 6 – Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

1. Vid inköp av produkter har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet, utan att ange skäl, under en period av 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller som konsumenten tidigare utsett och som tillkännagivits för handelsrepresentanten.

2. Under ångerperioden kommer konsumenten att hantera produkten och dess förpackning med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den mån det behövs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han använder sin ångerrätt, kommer han att returnera produkten med alla levererade tillbehör och – om rimligen möjligt – i originalskick och förpackning till företagaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företagaren.

3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att inom 14 dagar efter mottagandet av produkten underrätta näringsidkaren. Efter att konsumenten har gett till känna att han vill utnyttja sin ångerrätt, måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten skall bevisa att de levererade varorna återsänds i tid, t.ex.

4. Om kunden inte vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har återlämnat produkten till entreprenören efter utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.

Formulär återkallande

Vid tillhandahållande av tjänster gäller följande:

5. När tjänster tillhandahålls har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet, utan att ange skäl, under en period av minst 14 dagar, med början den dag då avtalet ingicks.

6. För att utnyttja sin ångerrätt kommer konsumenten att följa de rimliga och tydliga instruktioner som näringsidkaren tillhandahåller erbjudandet och/eller senast vid leverans.

Konsekvenser av återkallelsen
Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar som görs av dig fram till den punkten, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella extra kostnader till följd av ditt val av en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), återbetalas av oss omedelbart och i vilket fall som helst senast 14 dagar efter att vi har informerats om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att ersätta dig med samma betalningsmedel som du använde för att genomföra den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att debiteras för sådan återbetalning. Vi kan vänta på återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna, eller du har visat att du har returnerat varorna, vilket som är tidigast. Du ska endast vara ansvarig för eventuella avskrivningar av varorna som härrör från användningen av varorna utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Artikel 7 – Kostnader vid återkallelse

Om konsumenten använder sin ångerrätt blir han ansvarig för som högst kostnader för återsändande av varan. De direkta kostnaderna för att returnera varorna skall bäras av dig.

Om konsumenten har betalat ett belopp återbetalar företagaren detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter returneringen eller återkallelsen.

Artikel 8 – Exkludering av ångerrätten

Företagaren kan exkludera konsumentens ångerrätt så långt som anges i punkterna 2 och 3. Exkluderingen av ångerrätten gäller endast om näringsidkaren tydligt angav detta i erbjudandet, åtminstone i tid för att avtalet ska ingås.

Undantagna från ångerrätten är konsumentköp som avser följande varor:

a. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är klart avsedda för en specifik person.

b. Produkter som snabbt förstörs eller som har begränsad hållbarhet.

c. Produkter som efter leveransen har varit oåterkalleligt blandade med andra varor till sin natur,

d. produkter vars pris är utsatt för fluktuationer på finansmarknaden vilka näringsidkaren inte har något inflytande över.

Artikel 9 – Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av ändringar i momssatser.

I motsats till föregående punkt kan handlaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är betvingande till fluktuationer på finansmarknaden och över vilka näringsidkaren inte har någon kontroll, till rörliga priser. Dessa fluktuationer och det faktum att eventuella priser som nämns är riktpriser, nämns i erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.

Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har stipulerat detta och

a. dessa är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser, eller
b. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet med verkan från den dag prishöjningen börjar gälla.

De priser som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster är inklusive moms.

Artikel 10 – Efterlevnad och garanti

Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller kontraktet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och datum för ingående av avtalet befintliga lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter. Om avtalat garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annat än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de juridiska rättigheter och påståenden som konsumenten kan göra gällande gentemot näringsidkaren på grundval av avtalet.

Artikel 11 – Leverans och genomförande

Företagaren kommer att vara så försiktig som möjligt när han tar emot och vid utförandet av beställningar av produkter och vid bedömningen av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

Platsen för leveransen är den adress som konsumenten har informerat företag om.

Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade order skyndsamt men senast 30 dagar, om inte en längre leveransperiod har avtalats. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte sker eller endast delvis utförs, kommer konsumenten att informeras senast 30 dagar efter det att han har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att upplösa avtalet utan kostnad och har rätt till eventuell ersättning.

Vid upplösning i enlighet med föregående punkt återbetalar näringsidkaren det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt men senast 30 dagar efter upplösning.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer handlaren att göra allt för att göra en ersättningsartikel tillgänglig. Senast vid leveransen kommer det att rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsprodukt kommer att levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas för ersättningsobjekt. Kostnaderna för eventuell returfrakt kommer att bäras av företagaren.

Om inte annat uttryckligen överenskommits,elastas risken för skador och/eller förlust av produkter på operatören eller en tidigare utsedd och tillkännagiven representant på operatören fram till leveranstid.

Artikel 12 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avslutande och förlängning

Avslutande

1. Konsumenten kan när som helst säga upp ett tillstämt avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

2. Konsumenten har rätt att vid alla tidpunkter säga upp ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster vid utgången av den tidsbegränsade tiden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

3. Konsumenten får ingå de avtal som avses i föregående punkter

– hela tiden och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
– åtminstone avsluta på samma sätt som avtalet ingicks av honom.
– alltid avsluta med samma uppsägningstid som företagaren har stipulerat för sig själv.

Förlängning

4. Ett tidsbegränsat avtal, som sträcker sig till att omfatta regelbunden leverans av produkter eller tjänster, får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss tid.

5. Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbundet tillhandahållande av produkter eller tjänster får endast förlängas tyst tills vidare om konsumenten vid varje tidpunkt har rätt att säga upp det, med förbehåll för en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Varaktighet

6. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten efter ett år säga upp avtalet när som helst med ett meddelande på upp till en månad, såvida inte rimligheten och rättvisan motstår uppsägningen före utgången av den överenskomna perioden.

Artikel 13 – Betalning

Såvitt inte annat överenskommits måste de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter betänketidens början, enligt artikel 6 punkt 1. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst inleds denna period efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.

Vid försäljning av produkter till konsumenter får de allmänna villkoren aldrig föreskriva en förskottsbetalning på mer än 50 procent. När förskottsbetalning stadgas kan konsumenten inte göra gällande några rättigheter avseende utförandet av beställningen eller tjänsten (erna), innan den stipulerade förskottsbetalningen har skett.

Konsumenten har skyldighet att rapportera eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller angetts till näringsidkaren utan dröjsmål.

Vid utebliven betalning från konsumentens sida har näringsidkaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, ta ut skäliga kostnader som konsumenten har gett känna till i förväg.

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

Företagaren har ett väl offentligt klagomålsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.

Klagomål om fullgörandet av avtalet måste lämnas till näringsidkaren inom en rimlig tidsperiod, fullständigt och tydligt beskrivet, efter det att konsumenten upptäckt felen.

Klagomål som lämnas till näringsidkaren besvaras inom en period på 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid kommer näringsidkaren att svara inom en period på 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

Vi rekommenderar att du först meddelar oss om eventuella klagomål genom att skicka e-post till oss [email protected] Från och med den 15 februari 2016 kommer det också att vara möjligt för konsumenter i EU att registrera klagomål via EU-kommissionens ODR-plattform. Denna ODR-plattform hittar du på https://ec.europa.eu/odr. Om ditt klagomål ännu inte behandlas på annat håll är det fritt att lämna in ditt klagomål via Europeiska unionens plattform.

Artikel 15 – Tvister

Avtal mellan näringsidkaren och den konsument som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av nederländsk lag.

Artikel 16 – Tilläggsbestämmelser eller olika bestämmelser

Ytterligare tillägg eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare.